وظایف مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

وظایف مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
 • طراحي و ايجاد شبكه مناسب براي تبادل اطلاعات اصلاح نژادي در سطح كشور جهت هر يك از گونه ها و نژادهاي دام از مركز تا سطح مزرعه و متناسب با نوع صفات و اهداف مورد نظر.
 • انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور به دست آوردن شناخت جامع از وضع موجود ژنتيكي دام و تعيين نيازها و اولويت هاي اصلاح نژادي دام و بهبود توليدات دامي.
 • تهيه و تنظيم و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي در چارچوب سياستهاي كلان دامپروري كشور.
 • تهيه و تدوين برنامه ملي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و هدايت و نظارت لازم به منظور تهيه برنامه هاي منطقه اي و استاني.
 • تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به فعاليتهاي اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و نظارت بر اجراي آن.
 • نيازسنجي و برآورد نياز كشور به مواد اوليه، لوازم و تجهيزات مربوط به اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و انجام حمايت و پيگيريهاي لازم در راستاي تامين و تدارك آنها از طريق مراجع ذيربط.
 • نظارت بر اجراي طرحها و پروژه هاي اصلاح نژاد دام در سطح كشور.
 • نظارت بر اجراي اثربخشي فعاليتهاي مربوط به پرورش و اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اصلاح سياستها و برنامه هاي مربوط.
 • بررسي، هدايت و نظارت بر اجراي طرحهاي الگويي پرورش و اصلاح نژاد دام در مناطق مختلف كشور به منظور اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي و ترويج نتايج حاصله.
 • بررسي و تعيين نيازهاي تحقيقاتي، آموزشي، ترويجي و تدوين استانداردهاي مربوطه در زمينه پرورش، اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات و اعلام آن به واحد ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه.
 • بسترسازي به منظور سرمايه گذاري و استفاده از تسهيلات بانكي و اعتباري درخصوص تجهيز و توسعه امكانات و فعاليتهاي مربوط به اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي كشور.
 • هدايت واحدهاي اجرائي جهت ترويج روشهاي جديد اصلاح نژاد در چارچوب برنامه هاي معاونت ذيربط.
 • تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي ملي براي حفاظت از تنوع ژنتيكي دامهاي بومي و تشكيل بانك ژن.
 • تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به صادرات و واردات مواد ژني (اسپرم، جنين، دام زنده و …) گونه هاي مختلف دامي در كشور و نظارت بر اجراي آنها.
 • ارتباط با مجامع علمي و فني مرتبط در داخل و خارج از كشور به منظور انتقال آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و كاربرد آن در طرحهاي پرورش، اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي.
 • تهيه و تنظيم ضوابط و دستورالعمل هاي فني مربوط به تشكيل انجمن هاي نژادي و تشكلهاي تخصصي مرتبط به عنوان بازوي اجرائي طرحهاي پرورشي و اصلاح نژادي در بخش غير دولتي و نظارت بر فعاليت آنها.
 • برنامه ريزي در جهت توسعه ميادين عرضه دام و ساماندهي كشتارگاههاي دام كشور.
 • برنامه ريزي در جهت توسعه و بهبود پرورش و اصلاح دامهاي ورزشي، با همكاري فدراسيون هاي مربوطه و مزارع مردمي.
 • تهيه و تدوين ضوابط، معيارها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز و همچنين استانداردهاي مربوط به توليدات و محصولات دامي با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • هدايت واحدهاي استاني در جهت تهيه و تنظيم برنامه ها و نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه پرورش دام اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات آنها در مناطق مختلف كشور.
 • هماهنگي و همكاري با واحدهاي ذيربط در جهت تدوين سياستها و برنامه هاي تنظيم بازار و مديريت موثر بر عرضه و متقاضي توليدات دام.
 • هماهنگي و همكاري با صنايع تبديلي وابسته به توليدات دامي جهت فرآوري محصولات دامي.
 • همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط در جهت توسعه تشكلها، دفاتر خدمات فني دامپروري و حمايت از بهره برداران در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب.
 • تهيه و تدوين نيازهاي فني و تخصصي براي برگزاري گردهمائي ها، نمايشگاهها، جشنواره ها و پيشنهاد دوره هاي علمي و تخصصي مرتبط با پرورش دام.
 • برنامه ريزي و تهيه اهداف و امور اجرائي ايستگاهها، مركز اصلاح نژاد و توليد مواد ژني و نظارت بر تحقق برنامه اهداف تعيين شده و مراكز مزبور.