راهنمای مراجعین

در راستای تکریم ارباب رجوع این مرکز نمودار گردش کار زیر را تهیه و منتشر نموده است.
این نمودار به صورت گرافیکی به تشریح فرآیندهای خدمات مرکز پرداخته که امید است راه گشای مخاطبین محترم مرکز باشد.
فرآیند صدور مجوز فعالیت زنجیره یکپارچه تولید شیر و گوشت قرمز
فرآیند صدور مجوز واردات و صادرات مواد ژنی
فرآیند اجرای عملیات پروژه های اصلاح نژاد دام سبک کشور
مراحل و شرایط درخواست شروع عملیات ثیت و رکورد در گله های تحت پوشش.