روسای مرکز از ابتدا تا کنون

مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور در سال 1333 شمسی تاسیس گردید.اطلاعات روسایی که تا اواخر دهه چهل عهده دار مسئولیت بوده اند در حال بروزرسانی است.اما میتوان به آقایان دکتر قاضیان، مهندس مشحون و جواد قدوسی به عنوان روسای مرکز در دهه پنجاه اشاره نمود. همچنین اسامی روسای مرکز پس از انقلاب به شرح زیر است:

  مهندس ارجمندی

     دکتر میرصالحیان

     دکتر ظهیری

دکتر ابوالحسن کدیور

1351

مهندس حسین مقدم نیا

مهندس حسین سالاری

1366

مهندس سعید سلطانی

1366 الی 1367

مهندس محمد آل بویه

1367 الی 1370

رهام عبدی پور

1370 الی 1371

مهندس علیرضا عزیز الهی

1371 الی 1371

مهندس محمدرضا ملاصالحی

1371 الی 1384

مهندس حسین ایزدی

1384 الی 1388

مهندس مفتخری کاشان

1388 الی 1392

مهندس احمدرضا سیدعلیان

1392 الی 1393

مهندس محمدرضا ملاصالحی

1393 الی 1397

دکتر مختار علی عباسی

1397 تا 1400

دکتر عباس اکبری شریف

1401