در تاریخ 1403/03/20 جلسه کمیته فنی پنجمین جشنواره گاو هلشتاین در سالن جلسات مرکز اصلاح نژاد تشکیل گردید و شیوه نامه فنی حضور دامداران در این جشنواره مورد بحث و تبادل نظر و تصویب قرار گرفت.