گروه امور بهبود تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره تماس
آرش حاج حسینی رئیس گروه 021-43543305
محمدرضا پور ابراهیم کارشناس 021-43543307
مرضیه ساقی کارشناس 021-43543310
صبا ادیب نیا کارشناس

شرح عملیات انجام شده:

1- برآورد تولیدات سالیانه از جمله شیر خام، گوشت قرمز و فراورده های فرعی و ارائه برش استانی در این خصوص

2- برآورد جمعیت دامی کشور اعم از دام سبک و سنگین و ارائه برش استانی مربوطه

3- پیگیری مسائل مربوط به صدور پروانه و تولید در پرواربندی کشور

4-بررسی پرونده های متقاضیان ایجاد زنجیره های تولید شیر و گوشت قرمز

5- بررسی پرونده های ارزی واردکنندگان دام و مواد ژنتیکی و تجهیزات شیردوشی

6-پیگیری مسائل مربوط به تولید شیر خام و گوشت قرمز کشور