بررسی سخت زایی در گاوهای هلشتان ایران

نگارش : علیرضا اقبال 

استاد راهنما : دکتر امام جمعه 

استادان مشاور: مهندس احمد مقیمی – مهندس محمدباقر صیادنژاد آبان 1376

دریافت فایل مقاله


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و فاصله زایش گاوهای هلشتاین ایران

نگارش : بهروز محمد نظری

استاد راهنما : دکتر رسول واعظ ترشیزی زمستان 1380

دریافت فایل مقاله


مقایسه روشهای مختلف بر آورد پارامتر های ژنتیکی و ارزیابی ژنتیکی  طول عمر تولیدی گاو های هلشتاین ایران 

نگارش:  محمد داد پسند طارمسری

استادان راهنما: دکتر سید رضا میرائی آشیانی ،دکتر محمد مرادی شهر بابک   

استاد مشاور: دکتر رسول واعظ ترشیزی آذرماه 1384

دریافت فایل مقاله


اثرات ژنتیکی و محیطی بر روی تولید شیر و درصد چربی در گله های گاو شیری 

پژوهشگر: مهدی بابایی پائیز 1377

استاد راهنما :دکتر محمد علی ادریس

دریافت فایل مقاله


ارزﯾﺎﺑﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:  دﮐﺘﺮ  ﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺎﻟﮏ ﻧﮋاد  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺎﯾﯽ 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  ﺑﻬﺰاد ﻫﻤﺘﯽ   1375-1374 

دریافت فایل مقاله


ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ در ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در آزﻣﻮن ﻧﺘﺎج ﮔﺎوﻫﺎ ﻧﺮ ﻣﻮﻟﺪ  

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن 

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ   ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻣﻘﯿﻤﯽ اﺳﻔﻨﺪ آﺑﺎدی 

ﻧﮕﺎرش :  ﺳﻌﯿﺪ ﺧﻠﺞ زاده 1381 ﺷﻬﺮﯾﻮر

دریافت فایل مقاله


اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب در ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾران

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ  

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺻﯿﺎدﻧﮋاد 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  رﺳﻮل ﺧﺎﺗﻤﯽ ﻧﮋاد1381 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 

دریافت فایل مقاله


ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮدر ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺷﯿﺮی ﻧﮋاد ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:   دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﮐﺎﺷﺎن 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ  ﻋﺒﺎس ﮔﺮاﻣﯽ 

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :  داوود ﮐﻠﺒﻪ داری1373

دریافت فایل مقاله


راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻤﺮ (RNI) ﺑﺎ ﺻﻔﺎت دوره اول در ﺳﻪ واﺣﺪ از ﮔﺎودارﯾﻬﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﺷﺎدﭘﺮور، دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻣﺮاد ﭘﺎﺷﺎ اﺳﮑﻨﺪری ﻧﺴﺐ ،دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺘﻮﺣﯽ،ﻣﻬﻨدس احمد قربانی

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ : ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻬﺪﯾﺰاده اﺳﻄﻠﺦ ﮐﻮﻫﯽ1375 آذرﻣﺎه

دریافت فایل مقاله


برآورد  پارامترهای ژنتیکی  تیپ، تولید و طول عمر در گاوهای هلشتاین ایران

استاد راهنما:  دکتر عبدالاحد شادپرور  

استادمشاور:  دکتر سیدضیاالدین میر حسینی مهندس محمدرضا ملاصالحی   

نگارش : هانی رضائی شهریور  1380  

دریافت فایل مقاله


ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وزن ﺗﻮﻟﺪ و ﻃﻮل دوره ﻫﺎی آﺑﺴﺘﻨﯽ  ﮔﺎوﻫﺎی ﺳﺮاﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ    

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻞ ﺷﺠﺎع 

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺪم

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ :ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﭘﯿﺮاﻧﯽ آذرﻣﺎه 1375 

دریافت فایل مقاله


ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻋﻤﻠﮑﺮداﺳﭙﺮﻣﻬﺎی داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ ازﻧﻈﺮﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی درﺑﺮﺧﯽازﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ 

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮادی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﮏ ،دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﻣﯿﺮاﺑﯽ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ  

ﻧﮕﺎرش: ﺷﺎﻫﯿﻦ اﻗﺒﺎل ﺳﻌﯿﺪی دی ﻣﺎه1382

دریافت فایل مقاله  


ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺎوﻫﺎی ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ اﯾﺮان واﺛﺮﻫﻤﺨﻮﻧﯽ ﺑﺮﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی وارزﺷﻬﺎی اﺻﻼﺣﯽ  

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: رﺳﻮل واﻋﻆ ﺗﺮﺷﯿﺰی    

ﻧﮕﺎرش: رﺿﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪی

دریافت فایل مقاله


ﺑﺎروری آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اووﺳﯿﺘﻬﺎی ﮔﺎو (I.V.F)

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻠﻮرﭼﯽ   

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ : دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی وﺟﮕﺎﻧﯽ  1375-1374

دریافت فایل مقاله


بررسی علائم ورفتارهای فحلی والگوی زایمان درگاومیش های رودخانه ای 

اساتید راهنما وهیات داوران : جناب آقای دکتر فرهاد فرخی اردبیلی،استادیار دانشکده دامپزشکی 

استاد راهنما ورئیس هیات داوران :جناب آقای دکتر روز علی باتوانی

استادیار دانشکده دامپزشکی جناب آقای دکتر وحید شفیع پور کارشناس مرکز اصلاح نژاد گاومیش شمال وشمال غرب کشور  77 – 76 

دریافت فایل مقاله


تعيين تابع منحنی شير دهی گاوهای هلشتاين ايران

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک  

نگارش: علمدار آتشی1382تابستان 

دریافت فایل مقاله  


بررسی و مطالعات عوامل موثر بر  صفات اقتصادی گاو گلپایگانی  

استاد راهنما:  دکتر فریدون افتخار شاهرودی  

استاد مشاور: دکتر حسن نصیری مقدم ،دکتر غلامرضا قربانی 

تحقیق و تدوین : محسن داداراسفند 1375

دریافت فایل مقاله


بررسی عملکرد آمیخته های هلشتاین و براون سوئیس در ایران

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک دکتر سید حسن حافظیان

نگارش: جمشید احسانی نیا آذر1383

دریافت فایل مقاله 


برآورد پارامترهای ژنتيکی صفات توليدی و توليد مثلی و برآورد هتروزيس فردی و مادری در توده  گاوهای دو رگ هلشتاين  و محلی استاد راهنما: دکتر سيدرضا ميرايی آشتيانی –  دکتر محمد مرادی شهر بابک  

استاد مشاور: مهندس احمد مقيمی اسفند آبادی  

نگارش: ابوالفضل قربانی شهريور1382

دریافت فایل مقاله  


ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری از طریق مدلهای مختلط  

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه کاشان   

استاد مشاور: دکتر خسرو مالک نژاد  دکتر محمد ذکایی  

تحقیق و تدوین : بهزاد همتی  1375-1374 

دریافت فایل مقاله


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدشیرگاوهای هلشتاین ایران بااستفاده ازمدلهای حیوانی مختلف  

استاد راهنما: دکتر  رسول واعظ ترشیزی 

نگارش: احمد صفی جهانشاهی پاییز 1379

دریافت فایل مقاله


بررسي خصوصيات توليدي گاو نژادمونت بيليارد در ايران 

نگارش: قاسم جليلوند 

استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه پائيز 1374

دریافت فایل مقاله


بررسي روند ژنتيكي برخي از صفات اقتصادي گاو سرابي ايستگاه حكيميه 

استاد راهنما: دكتر محمد مرادي 

اساتيد مشاوره : دكتر فتح اله سرحدي دكتر عباس گرامي 

نگارنده : مسعود كريمي بهار 1380 

دریافت فایل مقاله


برآوردارزش ارثی گاوهای نر هلشتاین ایرانی برای تعداد سلولهای سوماتیک شیر

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه   

نگارش : کریم مجیدی پائیز 1375

دریافت فیل مقاله


عوامل ميكروبي مؤثر بر درصد باروي و جوجه درآوري در شتر مرغ 

پژوهش و نگارش: آنيتا ملكي 

استاد راهنما: دكتر شعبان رحيمي 

استاد مشاور: دكتر محمد علي ا خويزدگان پاييز 1381

دریافت فایل مقاله


رابطه بین درآمد خالص نسبی عمر با (RNI) صفات دوره اول شیرواری درسه واحد از گاوداریهای شمال ایران  

استاد راهنما:  دکتر عبدالاحد شادپرور دکتر مصطفی معماریان  

استاد مشاور: دکتر مراد پاشا اسکندری نسب  دکتر حمید فتوحی – مهندس احمد قربانی   

تحقیق و تدوین : مختار مهدیزاده اسطلخ کوهی 

دریافت فایل مقاله


 بررسي خصوصيات توليدي و ژنتيكي گاوميش خوزستان

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه كاشان   

پژوهشگر : سهيل مير حبيبي تير 1382

دریافت فایل مقاله


برآورد و بررسی مقایسه ای ارزش ارثی گاوهای نر مولد اسپرم مورد استفاده در مرکز اصلاح نژاد و بهبود شیر 

استاد راهنما:  دکتر ناصر امام جمعه کاشان  

نگارش : محمدرضا ملاصالحی 1372 

دریافت فایل مقاله


بررسي  واريانتهاي آللي در محدوده اگزون هورمون رشد در دو نژاد گاو سيستاني و دشتياري 

استاد راهنما: دكتر آدم تركمن زهي 

استاد مشاور: دكتر عبدالحسين طاهري 

تحقيق و نگارش: حسين عمراني خرداد  1380

دریافت فایل مقاله


بر آورد سرعت دوشش گاوهاي هلشتاين در ايران 

پژوهشگر: عباس پاكدل  استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه 

استاد مشاور: دكتر عباس گرامي تابستان 1383

دریافت فایل مقاله


بررسی عوامل ژنتیکی و محیطی موثر بر وزن تولد و طول دوره های آبستنی  گاوهای سرابی و مطالعه صفات ساختاری در سنین مختلف 

استاد راهنما:  دکتر جلیل شجاع  

استاد مشاور: دکتر محمد مقدم  

تحقیق و تدوین : نصراله پیرانی آذر1375

دریافت فایل مقاله


بررسي توارث رنگ صورت درگاوهاي هلشتاين و رابطه ژنتيكي آن با صفات توليدي 

استاد راهنما: دكتر ناصر امام جمعه كاشان 

استادان مشاور: دكتر فريد شريعتمداري مهندس احمد مقيمي اسفند آبادي1376زمستان 

دریافت فایل مقاله


بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی در  پروار گوساله های نر گاومیش آذربایجان غربی

استاد راهنما:  دکتر همایون محمودزاده   

استاد مشاور: مهندس حمیدرضا میرزائی  مهندس حسن فضائلی 

تحقیق و تدوین : علی محسن پور آذری تابستان1376

دریافت فایل مقاله


برآورد هتروزیس فردی و مادری و پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای امیخته استان اصفهان 

استاد راهنما: دکتر محمد مرادی شهر بابک  

تحقیق و تدوین : محمد رکوعی 1379زمستان

دریافت فایل مقاله 


بررسي همگني و نا همگني واريانس در جمعيت گاوهاي  هلشتاين ايران 

پژوهش و نگارش: مصطفي صادقي 

استاد راهنما: دكتر محمد مرادي شهر بابك شهريور ماه 1381

دریافت فایل مقاله


بررسی خصوصیات ظاهری و ظرفیت تولیدی نژاد گاو نجدی خوزستان 

استاد راهنما: دکتر ناصر امام جمعه 

نگارش: محمد باقر صیاد نژاد 1372

دریات فایل مقاله 


تعیین مناسبترین هدف اصلاح نژاد گاو هلشتاین در ایران  

نگارش: عبدالاحد شادپرور1376

دریافت فایل مقاله 


محاسبه ضریب همخونی جمعیت گاوهای هلشتاین ایران و اثر همخونی بر صفات تولیدی و ارزشهای اصلاحی 

استاد راهنما: رسول واعظ ترشیزی  

نگارش: رضا توحیدی   1379اسفند

دریافت فایل مقاله


بررسي برخي عوامل موثر بر عملكرد توليد مثل در  گاوهاي هلشتاين استان تهران

استاد راهنما : دكتر احمد زارع شحنه 

اساتيد مشاوره : دكتر رسول واعظ ترشيزي ,مهندس محمدرضا ملا صالحي پاييز1382

دریافت فایل مقاله