طرح افزایش شیرخام و گوشت قرمز
 

طرحهای  تملک دارائیهای سرمایه ای( عمرانی- ملی) 

نام پروژه

زیر پروژه

توسعه عملیات زیر بنایی و تکمیل وحدهای تولید کننده شیر خام

تولید هورمون PMSG متمرکز

تجهیز آزمایشگا های رکورد گیری و آنالیز شیر

 –

افزایش تولید گوشت قرمز

تولید ترکیب های ژنتیکی گاو

گسترش نژادهای دو منظوره گاو

عملیات اصلاح نژادی

تولید ترکیب های ژنتیکی گوسفند گوشتی