دستورالعمل اجرایی توليد تركيب ژنتيكی بز شيري

با توجه به وضعیت مراتع کشور و لزوم برنامه ریزی مناسب جهت تحقق اهداف بند ب ماده 14 قانون افزایش بهره وری کشاورزی؛ مبنی برخروج سالیانه 3 میلیون واحد دامی متکی به مراتع کشور از عرصه مراتع و ظرفیت سازی پرورش 1/3 میلیون واحد دامی خارج از مرتع، طبیعتا نیازمند فراهم کردن مقدمات تحقق بخشی از این قوانین از طریق راه اندازی واحدهای پرورش بز شیری هستیم به گونه ای که علاوه بر سازگاری و مقاومت محیطی دارای راندمان اقتصادی مناسبی برای پرورش دهندگان علاقمند در سامانه مزرعه ای ایجاد نمایید