گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین

گروه پرورش واصلاح نژاد دام سنگین یکی از گروه های تخصصی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی از مجموعه معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در راستای وظایف محوله قانونی سازمانی وقوانین و مقررات دستگاههای دولتی در امور مربوط به گونه ها و نژادهای دام سنگین از جمله گاو (گاو اصیل شیری، گوشتی، دومنظوره، بومی و آمیخته)، گاومیش، اسب و شترفعالیت می نماید. غالب فعالیت ها در راستای امور مربوط به بخش تولی گری و حاکمیتی است، و مسئولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در امر تولیدات کمی و کیفی فرآورده های خام دامی و امور اصلاح نژادی و بهبود ژنتیکی دام های مولد را عهده دار می باشد. ضمنا علاوه بر وظایف برنامه ریزی در تولید و تامین پرو تئین حیوانی برای کشور مسئولیت حفظ و حراست از نژادها و گونه های بومی را بعنوان ذخایر ژنتیکی کشور را عهده دار می باشد که در این راستا طرح ها وپروژه هایی را بر اساس سیاست های ترسیمی و ماموریت محوله به وزارت جهاد کشاورزی را در امر خدمت رسانی انجام وظیفه و ادای تکلیف می نمایدکه بطور خلاصه واجمال به مواردی از آنها اشاره می شود :

نام و نام خانوادگی

سمت شماره تلفن داخلی

علی کاظمی

معاون فنی مرکز اصلاح نژاد

275

امیر کوشنده

مدیر گروه دام سنگین

266

محمد همت آبادی

کارشناس 264

رستم پهلوان

کارشناس 265

ندا نجفی

کارشناس

261

زهرا عزیزی

کارشناس

260

مینا سلیم پور

کارشناس

261

زهرا گیچلوفرد کارشناس ثبت و مشخصات

260

گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سنگین یکی از گروه های تخصصی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی از مجموعه معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در راستای وظایف محوله قانونی سازمانی و قوانین و مقررات دستگاههای دولتی در امور مربوط به گونه ها و نژادهای دام سنگین از جمله گاو (گاو اصیل شیری، گوشتی، دو منظوره ، بومی و آمیخته)، گاومیش، اسب و شتر فعالیت می نماید.

غالب فعالیت ها در راستای امور مربوط به بخش تولی گری و حاکمیتی است، و مسئولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری در امر تولیدات کمی و کیفی فرآورده های خام دامی و امور اصلاح نژادی و بهبود ژنتیکی دام های مولد را عهده دار می باشد. ضمنا علاوه بر وظایف برنامه ریزی در تولید و تامین پروتئین حیوانی برای کشور مسئولیت حفظ و حراست از نژادها و گونه های بومی را به عنوان ذخایر ژنتیکی کشور را عهده دار می باشد که در این راستا طرح ها و پروژه هایی را بر اساس سیاست های ترسیمی و ماموریت محوله به وزارت جهاد کشاورزی را در امر خدمت رسانی انجام وظیفه و ادای تکلیف می نماید که بطور خلاصه و اجمال به مواردی از آنها اشاره می شود :

نظارت و پیگیری کلیه امور مربوط به پروژه های در حال اجرا.

1-     نظارت و پیگیری کلیه امور مربوط به اسب کشور

2-     نظارت بر فعالیت ایستگاه های تولید اسپرم کشور

3-     تنظیم و پیش بینی پروژه های در حال اجرا

4-     برنامه ریزی و سیاست گذاری اصلاح نژاد دام سنگین کشور

5-     نظارت فنی بر کنترل موادژنی وارداتی و نیازسنجی منابع و مواد ژنتیکی وارداتی

اخبار مرتبط با اسب:

مروری بر اسب اصیل ترکمن و برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی زیبایی آن در استان گلستان.

 پروژه ها و دستورالعمل های گروه دام سنگین:

پروژه گاومیش

پروژه توسعه و ساماندهی گاو میش کشور: با هدف بهبود ژنتیکی، توسعه و گسترش تلقیح مصنوعی و انتقال جنین، بهبود مدیریت و بهره وری تولید و هم چنین ساماندهی تولیدات گاو میش از قیبل توسعه مرکز جمع آوری شیر، ایجاد صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات گاومیش وپایداری فعالیت گاومیش داری در مزارع و مراتع ورعایت مسایل زیست محیطی.

پروژه دومنظوره

پروژه توسعه نژادهای دو منظوره با هدف پرورش گاو شیری در مناطق گرم و مرطوب  وکمتر توسعه یافته، استفاده از برتری صفات عملکردی، تولید تواماً شیر و گوشت در روستاها ، ایجاد تنوع نژادی در کشور و افزایش درآمد  همراه با حفظ مشاغل خانواده گی فعالیت دامداری.

دستورالعمل اجرایی پروژه حفظ و حراست و توسعه نژادهای بومی شاخص

 با توجه به کاهش جمعیت نژادهای بومی شاخص و ضرورت حفظ نژادهای بومی بخصوص در شرایط تغییر اقلیمی، پروژه حفظ و حراست و توسعه نژادهای بومی شاخص با هدف حفظ ذخایر ژنتیکی گاوهای بومی و بهره برداری ژنتیکی از پتانسیل موجود در توده گاوهای بومی کشور ارائه شده است. برای این منظور ایستگاه های گاو بومی تاسیس شده است تا همزمان گله های مردمی تحت پوشش برنامه حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی قرار گرفته و به صورت هسته باز بتواند با خالص سازی گاوهای بومی به اهداف ذکر شده برسد.

دستورالعمل اجرایی پروژه ترکیب ژنتیکی)سنتز نژاد) 

پروژه ترکیب نژادی جهت بهره برداری ژنتیکی از پتانسیل موجود در توده گاوهای بومی کشور و حفظ ذخایر ژنتیکی گاوهای بومی بصورت نسبتی از سهم نژادی گاوهای آمیخته و جلوگیری از انقراض این سرمایه ملی ارائه گردیده است.  در این پروژه  با تخمین  سهم نژادی مطلوب در گاوهای آمیخته و با انتقال صفات تولیدی خوب گاوهای اصیل خارجی به نژادهای بومی ایران، بهبود ژنتیکی صفات نژادی جهت افزایش سودآوری حاصل می شود.