گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک

گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک با هدف توسعه و ساماندهی بخش دام سبک کشور راه اندازی شد. این گروه طی سال های 1368 تا 1389 با اجرای طرح محوری اصلاح نژاد گوسفند و بز و توزیع قوچ و بز نر اصلاح شده و ترویج استفاده از تلقیح مصنوعی در راستای افزایش راندمان تولید در گوسفند و بز بومی اجرا گردیده است. در سال 1386 با ایجاد تغییرات در طرح محوری قوچ پروژه اصلاح نژاد دام روستا راه اندازی شد به گونه ای که اجرای این پروژه با همکاری پیمانکاران بخش خصوصی انجام گرفت و از سال 1391 پروژه تولید ترکیب ژنتیکی با هدف ایجاد دام های پرتولید و سازگار با شرایط محیطی کشور به کمک آمیخته گری نژادهای بومی با نژادهای پرتولیدخارجی در حال اجرا می باشد.

لیست پرسنل:  

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن داخلی

امیر طاهری یگانه معاون فنی دام سبک 02143543304
عباس مویدی کارشناس 252
آذر راشدی کارشناس 248
سمیه بارانی کارشناس 249

پروژه ها و دستورالعمل های دام سبک:

با توجه به وضعیت مراتع کشور و لزوم برنامه ریزی مناسب جهت تحقق اهداف بند ب ماده 14 قانون افزایش بهره وری کشاورزی؛ مبنی برخروج سالیانه 3 میلیون واحد دامی متکی به مراتع کشور از عرصه مراتع و ظرفیت سازی پرورش 1/3 میلیون واحد دامی خارج از مرتع، طبیعتا نیازمند فراهم کردن مقدمات تحقق بخشی از این قوانین از طریق راه اندازی واحدهای پرورش بز شیری هستیم به گونه ای که علاوه بر سازگاری و مقاومت محیطی دارای راندمان اقتصادی مناسبی برای پرورش دهندگان علاقمند در سامانه مزرعه ای ایجاد نماید.

از دیرباز پرورش بز در کشور به عنوان یک حرفه دامپروری به منظور تولید شیر و گوشت انجام می­گرفته است. در حال حاضر، با توجه به وضعیت نامناسب مراتع و پایین بودن راندمان تولید به ازای هر راس منجر به کاهش شدید درآمدزایی براي پرورش دهندگان بز بومی در سیستم های روستایی و عشایری گرديده است. با توجه به اهمیت تولیدات این بخش و  حفظ ذخایر ژنتیکی جمعیت و نژادهای بز بومی جهت پرورش در سامانه هاي روستایي و مرتعي، مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با اجرای پروژه بز شیری بومی به دنبال  اقتصادی شدن این حرفه و بهره گيري از پتانسيل ژنتيكي موجود از صفات توليدي در نژادهاي بز بومي كشور می باشد.

 عملکرد توليدي وتوليد مثلي گوسفندان بومی براي پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ برای پرورش دهنده نميتواند بازدهی   اقتصادي مناسبی را ایجاد نماید. بعبارت ديگر مجموع صفات مورد نياز براي گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غيرمرتعي؛ در گوسفندان بومی کشور وجود ندارد وچاره ای جز تولید نژادهای جدید با صفات مطلوب نیست؛ لذا این پروژه یکی از مهمترین پروژه های بخش دام سبک کشور محسوب میشود. از اهداف مهم این پروژه:

  1- ایجاد تركيب يا تركيب هاي ژنتيكي جديد بر پايه نژادهاي بومي كشور (حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفندان بومی به شکل پایدار و اقتصادیو بهره گيري ازبرخي صفات مطلوب نژادهاي گوسفند خارجي. 

   2-ارتقاء صفات توليدي و توليد مثلي با حفظ تطابق محيطي گوسفند 

   3-جلوگیری از آمیخته گری های بی هدف و بدون برنامه  و کمک به خروج دام مازاد از مراتع