گروه داده های اصلاح نژادی

شرح وظایف کمیته ثبت ومشخصات ورکورد گیری(تامین داده ها)

1– پیگیری و تماس  با استان های کشور در خصوص اجرای حجم عملیات مصوب پروژه های اصلاح نژادی دامهای سنگین و سبک از قبیل پروژه های اصلاح نژادی دام روستایی سنگین و سبک در گونه های مختلف دامی ، گله های گاو هلشتاین و پروژه گاوهای دومنظوره.

2 – پیگیریهای مستمر به منظور ثبت و درج اطلاعات پروژه های اصلاح نژادی در برنامه نرم افزاری تحت وب دامهای سنگین و برنامه جامع نرم افزاری دامهای سبک .

3- تهیه گزارش ارزیابی ماهیانه از وضعیت پروژه های اصلاح نژادی ابلاغی به استانها بر اساس   اطلاعات موجود در برنامه نرم افزاری تحت وب دامهای سنگین و برنامه نرم افزاری جامع دامهای سبک وارسال به کلیه استانها .

4 – اخذ اطلاعات مامورین ثبت و رکورد گیری و تلقیح مصنوعی مرتبط با پروژه های اصلاح نژادی دامهای سنکین و سبک و دام روستایی بمنظور شناسایی و ساماندهی مامورین .

5 – ماموریت به استانهای کشور  بمنظور نظارت بر عملکرد پروژه های اصلاح نژادی و آموزش ثبت و درج کلیه اطلاعات به کاربران برنامه های نرم افزاری دامهای سنگین و سبک .

6 – آموزش حضوری برنامه جامع نرم افزاری دامهای سبک و برنامه نرم افزاری تحت وب دامهای سنگین به کارشناسان و پیمانکاران استانهای کشور

7 – آموزش مستمر به کارشناسان ، پیمانکاران ، کاربران و مامورین ثبت و رکورد کلیه استانها بمنظور ثبت اطلاعات پروژه ها دربرنامه های نرم افزاراصلاح نژادی دامهای سنگین و سبک بصورت حضوری ، تلفنی و اعزام به استانها .

8– بررسی وضعیت اطلاعات پشت خطی گله های تحت پوشش و تماس با کارشناسان استانها ، اتحادیه ها ، تعاونی ها و پیمانکاران مرتبط جهت رفع اشکالات

9– بررسی و پیگیری اشکالات برنامه های نرافزاری جامع دامهای سبک و تحت وب دامهای سنگین و انعکاس انها جهت رفع اشکال

10– کمک به اجرای طرح هویت دار شدن دام های کشوروبرنامه بهبود مدیریت گاوهای شیری ( DHI )

11-گمگ به گروه تکنیک های اصلاح نژادی

خلاصه عملکرد گله های تحت پوشش  عملیات ثبت ورکورد در 1398

تعداد گله  فاصله دو زایش میانگین شکم  تعدا زایش میانگین شیر معادل بلوغ میانگین شیر روزانه تعداد دام موجود تعداد دام ثبت شده 
6477 408 2.58 223655 10777 36.7 903658 2619099

میانگین شیر چهار استان برترکشور (گله های تحت پوشش دام سنگین) سال 1398

نام استان

اصفهان

خراسان رضوی

قزوین

فارس

کل کشور

شیر روزانه

38.7

36.4

36.7

36.2

36.7

شیر معادل بلوغ

11259

10975

10785

10781

10777

لازم به ذکر است اطلاعات فوق هر سه ماه به روز میشود.

شرایط عملیات ثبت و رکورد

– سیستم شیردوشی مناسب(قابلیت اندازه گیری ونمونه برداری از شیر) امکان نمونه برداری انفرادی- امکان هوادهی برای نمونه برداری.

– دام ها بوسیله شماره بدن  ویا گوش شناسایی شده (هویت دار شده)باشند.

– تعداد دفعات دوشش با توجه به ساعات دوشش با فواصل منظم (صبح،ظهر ،شب)

– دامداریهای متقاضی در صورت داشتن تشکل های دامپروری  (اتحادیه و تعاونی ها )مجری عملیات ثبت و رکورد در استان یا شهرستان ، باید درخواست کتبی خود را به مجری  داده تا پس از بررسی و تایید جهاد شهرستان  واستان هماهنگی لازم برای شروع عملیات صورت پذیرد.

– مامورین ثبت ورکورد موظف هستند برای ثبت دام ها ورکورد گیری در گله حضور داشته باشند، در غیر این صورت رکورد غیر رسمی تلقی میگردد.

– برای گله های جدید دام ها ابتدا باید ثبت شوند، تا بعد از چهار نوبت رکورد گیری شیر متوالی امکان چاپ شناسنامه میسر شود . 

نحوه صحیح نمونه گیری در چال شیر دوشی.