گروه برنامه ریزی

این گروه با توجه به اسناد بالادستی( برنامه های توسعه کشور ،برنامه های راهبردی موجود و… ) و با همکاری گروه های تخصصی مرکز اقدام به تدوین طرح ها و پروژه ها جهت ارائه به دفتر مشاور معاون وزیر در امور برنامه ریزی معاونت امور تولیدات دامی می نماید و پس از تصویب طرحها و پروژه ها اقدام به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز سالانه بر اساس شرح عملیات مورد نظر نموده و در نهایت پس از تصویب اعتبارات سالانه نظارت بر هزینه کرد اعتبارات تخصیصی در قالب موافقت نامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور و دستورالعمل های مصوب بر عهده این گروه خواهد بود.

نام و نام خانوادگی

سمت شماره تلفن داخلی

علیرضا وکیل زاده

مدیر گروه 245
حسین بابایی کارشناس

241

ابراهیم عباسی کمک کارشناس

240

گروه برنامه ريزي و امور اداري مركز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي:

الف) واحد  برنامه ريزي

ب ) واحد  اداري

الف  : شرح وظايف  واحد برنامه ريزي:

 • پیگیری بودجه عمرانی ملي تملكي و هزينه اي و فعاليت دام روستایي  برای تصویب در بودجه سالانه کشور.
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تنظیم بودجه طرح های تملکی مرکز.
 • پيشبيني طرح ها و پروژه ها متناسب با وظایف و مسئولیتهای مرکز به معاونت متبوع.
 • ارسال اطلاعات بودجه پیشنهادی مرکز در قالب هدفها و خط مشی کلی مرکز به معاونت متبوع
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در طرح ها و پروژه ها
 • انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تدوین جشم انداز و خط مشی های مرکز در چارچوب برنامه های مصوب وخط مشی تعیین شده در اسناد بالادستی(برنامه توسعه کشور،قوانین وسیاستها و …)
 • تدوين اعتبارات مرکز بر حسب برنامه ها وفصول هزینه کرد و تهیه جداول اعتبارات مصوب ،تخصیصی و…
 • تهیه آمار و اطلاعات لازم برای تهیه و تنظیم بودجه سالانه  مرکز اعم از جاری و عمرانی.
 • اخذ گزارشات مربوط به پیشرفت فیزیکی طرحها
 • بررسی اعتبارات درخواستی گروه ها  و استانها
 • بررسی طرح های تملکی و پیشنهادات گروه هاي تخصصي مرکز برای اولویت ها بندی بر اساس امکانات و اعتبارات مصوب و بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب و پیگیری بودجه پروزه ها تا مرحله نهایی.
 • تهیه گزارش و ارزیابی منظم  پیشرفت فیزیکی طرحها و پروژه های ملي تملكي و هزينه اي وسایر امور مربوط بر اساس برنامه های زمان بندی شده.

عناوين طرح ها و فعاليت های مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

 • طرح افزایش تولید شیر خام و گوشت قرمز 
 • طرح حفظ و حراست  منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور 
 • هویت دار کردن دام کشور 
 • فعالیت اصلاح نژاد دام روستایی از برنامه های ملی تعیین راهبردی افزایش محصولات دام و طیور