گرفتن اطلاعات هویت مربوط به یک استان

1-در فرم گله ابتدا بر اساس استان مورد نظر جستجو انجام شود و سپس فایل خروجی به صورت اکسل یا csv گرفته شود.

2-در فرم هویت بر اساس استان مورد نظر جستجو انجام شودو سپس فایل خروجی به صورت اکسل یا csv گرفته شود.

3- در اطلاعات هویت بر اساس شناسه یکتای هر گله، تعداد هویت ها بدست می آید.

4-دو فایل گله و هویت در اکسل در کنار هم قرار داده می شود تا تعداد دام هر گله مشخص گردد.