هویت دار کردن دام

بر اساس قانون نظام جامع و ضرورت اجرای طرحی جامع برای هویت دار کردن دام های کشور و ایجاد بانک یکپارچه اطلاعات به منظور بهبود نظام آمار و اطلاعات ، كنترل تردد دام ، بهبود سيستم‌هاي پرورش و اصلاح‌نژاد دام ، کنترل بهداشت دام و فرآورده های دامی ، بيمه دام و … مرکز اصلاح نژاد دام مکلف به هویت دار کردن دامهای کشور شده است