نشست رئیس مرکز اصلاح نژاد دام با بانوان همکار به مناسبت تولد حضرت زهرا (س)

رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی جناب آقای دکتر عباسی در مراسم بزرگداشت روز زن و گرامیداشت مقام مادر، از بانوان شاغل در مرکز تشکر و قدردانی نمودند و مطالبی درخصوص نقش زن و مقام مادر عنوان کردند. سپس سرکار خانم مهندس ظاهری رابط امور بانوان در مرکز اصلاح نژاد در توصیف  و قدر و منزلت مقام مادر شعری را قرائت نمودند.