کاربرد مدل رگرسیون تصادفی چند صفته

نشریه پژوهش های علوم دامی 

جلد 22- شماره (3) – سال 1391

تدوین :  مهندس مهدی بهلولی – مهندس علیرضا اقبال -مهندس نصراله پیرانی – مهندس جلیل شجاع

دریافت فایل مقاله