مقالات پروژه تشکیل پایه ژنتیکی

بررسی نشانه های انتخاب در جمعیت گاومیش کشور

دریافت فایل مقاله


بررسی نشانه های انتخاب در نژاد تالشی با استفاده از اطلاعات تعیین ژنوتیپ

دریافت فایل مقاله


بررسی نشانه های انتخاب در نژاد سرابی با استفاده از اطلاعات تعیین ژنوتیپ

دریافت فایل مقاله


مقایسه ساختار جمعیتی نژادهای اسب ایرانی با استفاده از اطلاعات تعیین ژنوتیپ

دریافت فایل مقاله