مقالات دام سبک

ارزیابی عملکرد گوسفندان لری بختیاری و آمیخته رومانف – لری بختیاری

نهمین کنگره و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – شهریور 1400

نویسندگان
آذر راشدی ده صحرائی – مختار علی عباسی – امیر طاهری یگانه و مهراب فرجی

دریافت فایل مقاله 

بررسی عملکرد ژن چندقلوزایی fecB در گوسفندان افشاری

دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران

دانشگاه تهران – شهریور 1402

نویسندگان
آذر راشدی ده صحرائی – سمیه بارانی – عباس اکبری شریف – امیر طاهری یگانه – سیدمحمدعلی صادقی و حسین قربانی

دریافت فایل مقاله

آیا ترکیب ژنتیکی حاصل از گوسفندان بومی با گوسفند رومانف سود اقتصادی به همراه دارد؟

مجله دامداران – مرداد 1399

نویسندگان
آذر راشدی ده صحرائی – مختارعلی عباسی – امیرطاهری یگانه

دریافت فایل 

صفات اقتصادی در گوسفند چیست و چگونه علم اصلاح نژاد به بهبود این صفات کمک می کند؟

مجله دامداران – خرداد 1400

نویسندگان
آذر راشدی ده صحرائی – مختار علی عباسی – امیر طاهری یگانه – سمیه بارانی

دریافت فایل