مرکز بهبود مدیریت گله

یک واحد حقوقی است که وظائف مربوط به نمونه برداری و جمع آوری داده های هویت دام ،رکورد های تولید و تیپ دام و اطلاعات مدیریتی، تولیدمثلی و تغذیه ای،جایگاه و…مربوط به یک واحد دامداری شیری رابرعهده داشته باشد و نسبت به پردازش آن مطابق با استاندارد های داخلی و بین المللی اقدام نموده و نتایج را به مرکزاصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی ارسال و همچنین به همراه مشاوره وراهنمائی های لازم به دامدار ارائه می نمائید.