• مجوز توزیع اسپرمهای وارداتی گاو:

از BBG BEL توسط تعاونی وحدت 1400/2/19

از BBG BEL توسط تعاونی وحدت 1400/2/7

ازevolutionتوسط شرکت زرژن البرز 1400/2/7

ازSemexتوسط شرکت آسیاپارس اسپاد 1400/01/16

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 99/3/12

از semex توسط اتحادیه دامداران استان اصفهان 99/3/12

از Shore Genetic توسط شرکت پویاژن 99/3/12

از Masrerin Genetic توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 99/3/12

از cogent GBRتوسط شرکت نهاده های پاکدشت امینی

از ALL total توسط شرکت آسیا پارس اسپاد 1399/01/27

از CRV DUE توسط شرکت تکنوژن 1398/11/26

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/28

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از AI total توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از AI Total توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

از Glazتوسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/10/25

اعلام قیمت فراورده های وارداتی شرکت زرژن البرز1398/10/18

از wws توسط شرکت کالاژن 98/8/11

از WWS توسط تعاونی گاوداران استان تهران 1398/8/11

از Ai Total توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان 98/07/07

از Ai.Total توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران اصفهان98/07/07.

از WWS توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/23

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/20

از Alta  توسط شرکت نهاده های دامی جاهد  98/6/20 

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/6/20

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/5/8

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد98/5/8

از Intermizoo توسط تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعت وحدت1401/01/29

از semex توسط کشت و صنعت آوین دشت1401/01/29

از semex  توسط اتحادیه گاوداران صنعتی خراسان رضوی1401/02/28

از Masterrind Deu توسط اتحادیه تعاونی کشاورزی دامداران قزوین 1401/02/28

از St Genetics Can توسط تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت1401/02/28

  • قیمتهای اسپرمهای وارداتی اعلامی سازمان حمایت:

توسط شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان99/02/13

توسط شرکت وارداتی درمان گستر فرزانگان99/02/13

توسط شرکت وارداتی پویاژن1399/02/03

توسط شرکت پاکدشت امینی1399/01/16

از ALL total توسط شرکت آسیا پارس اسپاد 1399/01/06

از CRV DUE توسط شرکت تکنوژن 1398/11/26

توسط شرکت تعاونی وحدت1398/11/26

توسط-اتحادیه-دامداران-قزوین1398/11/06

توسط شرکت دام گستر پیشگام 1398/11/05

توسط شرکت زرژن البرز 1398/10/18

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 1398/10/15

توسط شرکت زرژن البرز 1398/10/10

توسط شرکت وارداتی تکنوژن 1398/10/08

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/9/6

توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 1398/09/18

توسط شرکت زرژن البرز 1398/09/17

توسط شرکت زرژن البرز1398/08/29

از www توسط شرکت کالاژن 98/8/11

از St Genetic توسط شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان 98/07/29

توسط شرکت کشت و صنعت کالاژن1398/08/23

توسط شرکت زرژن البرز 1398/06/30

توسط شرکت کشت و صنعت کالاژن 1398/6/23

از Alta  و WWS توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/06/05.

از WWS توسط تعاونی گاوداران استان تهران 98/06/30.

از Coopex توسط شرکت تعاونی کشاورزی دامداران صنعتی گنبد و حومه 98/03/22

از Alta توسط شرکت نهاده های دامی جاهد 98/3/22