لیست مواد ژنی وارداتی

جهت ارتقاء پتانسیل ژنتیکی و تنوع ژنی دامهای اصلاح شده کشور، ایستگاههای تولید کننده مواد ژنی، دامداران، اتحادیه و یا تعاونیهای دامداران که مبادرت به انجام عملیات اصلاح نژادی (ثبت مشخصات و رکوردگیری) می نمایند می توانندمطابق با ضوابط و دستورالعمل فنی نسبت به واردات مواد ژنی اقدام نمایند که پس از صدور مجوز واردات و ورود آنها به گمرکات کشور جهت قیمت گذاری به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده و پس از تست باروری و دریافت فایل ژنوتیپ نشانگرهای اسنیپ مجاز به توزیع در کشور خواهند بود. لذا به منظور شفاف سازی و اطلاع رسانی به ذیفنعان، لیست مجوزهای توزیع و نامه قیمت گذاری سازمان حمایت به تفکیک تاریخ، نوع ماده ژنی، شرکت وارد کننده و کمپانی مربوطه به شرح فایلهای ذیل بارگذاری گردیده است.

اطلاعات اسپرمهای وارداتی به کشور براساس مجوز صادره توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبودات تولیدات دامی و با تاییدیه بهداشتی سازمان دام پزشکی کشور


قابل ذکر است هر گونه اسپرم وارداتی به کشور از انواع نژاد ها خارج از این فایل در سالهای 1400 و 1401 غیرمجاز بوده و مورد تایید این مرکز نمی باشد

با عنایت به مصوبه کمیته صادرات و واردات مواد ژنی این مرکز در صورتجلسه شماره3 حداکثر ظرفیت صدور مجوز واردات متناسب با ظرفیت پروانه بهرداری به نام متقاضی بوده و در هر پروفرمای واردات دام سبک حداکثر 2000 راس و دام سنگین حداکثر 1000 راس در هرپارت موافقت می گردد و پارت های بعدی پس از اعلام وصول و تایید کارشناس مجوز داده خواهد شد بدیهی است شرکت یا انجمن نژادی تامین کننده دامها در کشور مبدا و پارت های بعدی پس از اعلام وصول وتایید از نظر ارزیابی های ژنتیکی باید مورد تایید مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور قرار گیرد. و همچنین تقاضای واردات شرکتهایی که یک نوبت مجوز دریافت نموده اند منوط به انجام کلیه تعهدات نوبت اول آنها می باشد.

ضوابط فنی وشرایط واردات موادژنی دام سنگین براساس پروف اپریل2020.


فرم اظهار شده توسط وارد کنندگان جهت محاسبه کالاهای وارداتی

شماره ثبت سفارش 

شماره Invuice

شماره پروفرما 

مبلغ ارزی Invuice

مبلغ C.F.R پروفرما

مقدار کالا 

نام کالا

واحد کالا 

نام ارز

شماره اعتبار اسنادی :

کشورفروشنده 

تاریخ گشایش اعتبار :

کشور مبداء

شماره پروانه سبز گمرکی :

گمرک مقصد:

تاریخ ترخیص :

میزان و نحوه مبالغ انتقالی جهت خرید کالای وارداتی

ردیف

تاریخ واریز / برداشت از حساب

مبلغ ارزی واریز / براداشت

مبلغ ریالی واریز/برداشت

عطف ( شماره پیوست )

1

2

3

4

5

مبالغ هزینه شده جهت خرید کالای وارداتی

ردیف 

شرح 

مبلغ 

عطف ( شماره پیوست ) 

توضیحات 

1

ارزش FOR کالا ( ارزی ) 

2

هزینه حمل کالا ( ارز) 

3

ارزش CFR کالا ( ارز ) 

4

حق بیمه ( ریالی ) 

5

کارمزد ثبت سفارش ( ریالی ) 

6

کارمزدهای بانکی ( ریالی ) 

7

حقوق و عوارض گمرکی ( ریالی )

8

استاندارد ( ریالی )

9

خدمات بندری ( ریالی)

10

هزینه حمل ( ریالی ) 

11

12

13

14

15

آیا کالا گارانتی و خدمات پس از فروش  دارد؟

قیمت پیشنهادی     برای فروش هر واحد 

آیا کالای وارداتی به همان شکل توسط شرکت بفروش می رسد؟

اینجانب …….. مدیر عامل با وکیل قانونی شرکت ( سند احراز وکالت پیوست گردد. ) متعهد می گردم کلیه اعداد و ارقام مندرج در جداول فوق و اسناد و مدارک پیوست 

منطبق با واقعیت بوده و مسئولیت هر گونه مغایرت را در این زمینه می پذیرم .

نام شرکت :

مهر و امضاء مدیر عامل یا وکیل قانونی شرکت

نام مدیر عامل : 

شماره تلفن دفتر مدیر عامل :

آدرس شرکت : 

نکته1 : در صورت وجود هزینه هایی غیر از موارد فوق الاشاره سایر هزینه ها به همراه مستندات به ردیفهای 11  15 جدول فوق اضافه گردند.

نکته 2 : مدارک و مستندات به ترتیب ( 1  ثبت سفارش 2  پروفرما 3  اعتبار اسنادی 4  INVOICE 5  پروانه سبز گمرکی 6  و…. سایر مستندات ) پیوست گردد.

نکته 3 : درحقوق و عوارض گمرکی مبالغ پرداختی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ذکر نگردد.

نکته 4 : درصورت وجود هرگونه اختلاف در بین مدارک توضیح کامل ارایه گردد.


فهرست مدارک مورد نیاز جهت قیمت گذاری کالاهای وارداتی

ردیف

عنوان

توضیحات

1

مجوز ثبت سفارش

2

پروفرما

تایید شده توسط وزارت بازرگانی

3

فاکتور خرید (Invoice )

4

اعلامیه  تامین ارز

5

برگ کارمزد ثبت سفارش

قبض پرداخت ثبت سفارش وزارت بازرگانی

6

برگ گشایش اعتبار اولیه

فیش های پرداختی بابت گشایش اعتبار

7

برگ های واریز مابقی اعتبار

فیش های پرداختی بابت کارمزد و اصل اعتبار

8

برگ بیمه نامه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

9

پروانه های سبز گمرکی

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

10

برنامه های حمل خارجی

11

اوراق مربوط به حق توقف

12

اوراق مربوط به عوارض بندری

انبارداری ، تخلیه و بارگیری و…

13

برگ عوارض وزارت راه

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

14

هزینه استانداردو…

به همراه قبوض مربوط به پرداخت های انجام شده

15

بارنامه های حمل داخلی

16

سایر موارد مرتبط

برخی از موارد فوق الذکر مشمول آن شرکت نمی باشد