واردات 2 راس اسب از بلغارستان توسط شرکت نوند چالاک 1398/2/11

واردات3 راس اسب از هلند توسط شرکت راس تهران 1398/2/17

واردات 2 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/6/3

واردات 6 راس اسب از عمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/6/3

واردات 1 راس اسب از هلند توسط شرکت راس تهران 1398/6/5

واردات 10 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/6/5

واردات 1 راس اسب از عمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/6/5

واردات 1 راس اسب از بلغارستان توسط شرکت راس تهران 1398/6/6

واردات 11 راس اسب از بلغارستان توسط شرکت نوندچالاک 1398/7/8

واردات 1 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوندچالاک 1398/7/8

واردات 10 راس اسب از ترکیه توسط شرکت نوندچالاک 1398/8/11

واردات 3 راس اسب از ترکیه توسط شرکت راس تهران 1398/9/2

واردات 10 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/9/20

واردات 1 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/9/20

واردات 17 راس از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/10/10

واردات 7 راس اسب از اکراین توسط شرکت نوند چالاک 1398/10/14

واردات 3 راس اسب از ترکیه توسط شرکت راس تهران 1398/10/14

واردات 3 راس اسب از آلمان توسط شرکت نوند چالاک 1398/10/30

واردات 12 راس اسب از هلند توسط شرکت نوندچالاک 1398/10/30

واردات 24 راس اسب از بلغارستان توسط شرکت نوندچالاک 1398/10/30

واردات 24 راس اسب از بلغارستان توسط شرکت نوندچالاک 1398/10/30

واردات 22 راس اسب از هلند توسط شرکت نوندچالاک 1398/10/30

واردات 2راس اسب از عمارات توسط شرکت راس تهران 1398/11/12