طرح حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور
 

طرحهای  تملک دارائیهای سرمایه ای( عمرانی- ملی) 

نام پروژه

زیر پروژه

تولید قوچ و بز نر اصلاح شده و اصلاح نژاد اسب و شتر

تامین تجهیزات متمرکز

خرید دام(متمرکز و توزیع استانی)

تکمیل، تجهیز و نگهداری مرکز اصلاح نژاد دام

 –

بانک ژن

 –

اصلاح نژاد گاو و گاومیش

اصلاح نژاد گاو بومی

اصلاح نژاد گاومیش

توسعه و تکثیر گاو بومی سرابی

راه اندازی سیستم تکثیر جنین و ژنتیک مولکولی

 –