ضوابط :

ضوابط ژنتیکی واردات گوسفند و بز :

1- ضوابط ژنتیکی واردات گوسفند و بز نر مولد پرتوليد اصلاح شده جهت  پرورش؛ توليد مواد ژني و تكثير:

1-1-وارد کننده موظف است اطلاعات میانگین ارزشهای اصلاحی نژاد مورد تایید انجمن نژادی کشور مبداء را بصورت رسمی با مهر و امضاء اخذ نموده و در اختیار مرکز قرار دهد.

2-1- دام باید دارای خلوص نژادی صد در صد و رجیستر باشد. ارائه شناسنامه رسمی با حداقل 3 نسل شجره کامل ثبت شده دام مورد نظر (شامل جنس و تاریخ تولد) و مورد تائید انجمن نژادی یا اتحادیه تولید کننده کشور مبدا الزامی است .

3-1-دارای اطلاعات کامل از نظر صفات تولیدی، خصوصیات ظاهری و بدنی مطلوب؛ مشخصات تعداد، وزن و سن همچنين سایر شاخصهای اقتصادی باشند و پدر و مادر آنها باید دارای اطلاعات عملکرد واقعی مربوط به سال واردات باشد. اين بند بر اساس نياز كشور با تائيد مركز مي تواند اعلام گردد.

4-1-مادران گوسفند و بز نر بايد دارای عملکرد تولید واقعی بوده و BV و یا PTA آنها توسط منابع رسمی کشور مبداء براساس آخرین اطلاعات عملکرد واقعی باشند.

5-1- گوسفند و بز نر گوشتی و بز نر نژاد شیری باید دارای ارزش اصلاحی 20% بالای جامعه مبداء در مورد صفات چندقلوزایی، زنده مانی بره و بزغاله (LAMB SURVIVAL)  وزن شیرگیری ، فاصله زایش و تعداد بره یا بزغاله شیرگیری در یک زایش (WEANED) باشند .

6-1-بزهای نرنژاد شیری دارای ارزش اصلاحی 20% بالای جامعه مبداء در مورد صفات مقدار شیر ، چربی ، پروتئین و چند قلوزائی و طول دوره شیردهی باشد.

2-ضوابط ژنتیکی واردات گوسفند و بز ماده پرتوليد اصلاح شده:

1-2- خلوص نژادی صد در صد و رجیستر باشد . ارائه شناسنامه رسمی با حداقل 3 نسل کامل ثبت شده و مورد تائید انجمن نژادی یا اتحادیه تولید کننده کشور متبوع متناسب با ظرفيت گله پرورشي الزامي است.

2-2- کلیه مولدین ماده (گوسفند و بز) بایستی با استفاده از دام نر، اسپرم یا جنین نژاد رجیستر مربوط به همان نژاد (با خلوص 100%) بارور شده باشند .

3-2- گوسفند و بز ماده گوشتی و بز ماده نژاد شیری  باید دارای ارزش ارصلاحی  50% بالای جامعه مبداء در مورد صفات چندقلوزایی، زنده مانی بره و بزغاله (LAMB SURVIVAL)  وزن شیرگیری ، فاصله زایش و تعداد بره یا بزغاله شیرگیری در یک زایش (WEANED) باشند .

4-2-بزهای ماده نژاد شیری دارای ارزش اصلاحی  50% بالای جامعه مبداء در مورد صفات مقدار شیر ، چربی ، پروتئین و چند قلوزائی و طول دوره شیردهی باشد.

اطلاعیه: صدور هرگونه شناسنامه ژنتیکی دامهای اصلاح نژادی منوط به ثبت اطلاعات و رکورد دام های مذکور و نتاج آنها در سامانه جامع اصلاح نژادی دام سبک این مرکز می باشد.

سیاست و پیشنهاد مرکز اصلاح نژاد در مورد نژادهای وارداتی به صورت پرورش خالص، آمیخته گری کنترل شده و استفاده از نر انتهایی است که برای هر یک از نژادهای وارداتی به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف نژاد پیشنهاد
1 مورسیا پرورش خالص
2 لاکن خالص، آمیخته گری(سنتز نژاد پربازده شیری)
3 رومن خالص
4 ایلدوفرانس خالص، آمیخته گری(نر انتهایی و حذف کلیه نتاج نر و ماده)
5 رومانف آمیخته گری(سنتز نژاد با سهم خونی 50 و 25 درصد از نژاد رومانف)
6 آلپاین خالص، آمیخته گری(سنتز نژاد با سهم خونی 50 درصد از نژاد آلپاین)
7 سانن خالص، آمیخته گری(سنتز نژاد با سهم خونی 50 درصد از نژاد سانن)
8 سافولک خالص، آمیخته گری(نر انتهایی و حذف کلیه نتاج نر و ماده)
9 آصف خالص، آمیخته گری(سنتز نژاد پربازده شیری)

دستورالعمل ها:

با توجه به وضعیت مراتع کشور و لزوم برنامه ریزی مناسب جهت تحقق اهداف بند ب ماده 14 قانون افزایش بهره وری کشاورزی؛ مبنی برخروج سالیانه 3 میلیون واحد دامی متکی به مراتع کشور از عرصه مراتع و ظرفیت سازی پرورش 1/3 میلیون واحد دامی خارج از مرتع، طبیعتا نیازمند فراهم کردن مقدمات تحقق بخشی از این قوانین از طریق راه اندازی واحدهای پرورش بز شیری هستیم به گونه ای که علاوه بر سازگاری و مقاومت محیطی دارای راندمان اقتصادی مناسبی برای پرورش دهندگان علاقمند در سامانه مزرعه ای ایجاد نماید.

از دیرباز پرورش بز در کشور به عنوان یک حرفه دامپروری به منظور تولید شیر و گوشت انجام می­گرفته است. در حال حاضر، با توجه به وضعیت نامناسب مراتع و پایین بودن راندمان تولید به ازای هر راس منجر به کاهش شدید درآمدزایی براي پرورش دهندگان بز بومی در سیستم های روستایی و عشایری گرديده است. با توجه به اهمیت تولیدات این بخش و  حفظ ذخایر ژنتیکی جمعیت و نژادهای بز بومی جهت پرورش در سامانه هاي روستایي و مرتعي، مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با اجرای پروژه بز شیری بومی به دنبال  اقتصادی شدن این حرفه و بهره گيري از پتانسيل ژنتيكي موجود از صفات توليدي در نژادهاي بز بومي كشور می باشد.

 عملکرد توليدي وتوليد مثلي گوسفندان بومی براي پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ برای پرورش دهنده نميتواند بازدهی   اقتصادي مناسبی را ایجاد نماید. بعبارت ديگر مجموع صفات مورد نياز براي گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غيرمرتعي؛ در گوسفندان بومی کشور وجود ندارد وچاره ای جز تولید نژادهای جدید با صفات مطلوب نیست؛ لذا این پروژه یکی از مهمترین پروژه های بخش دام سبک کشور محسوب میشود. از اهداف مهم این پروژه:

  1- ایجاد تركيب يا تركيب هاي ژنتيكي جديد بر پايه نژادهاي بومي كشور (حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفندان بومی به شکل پایدار و اقتصادیو بهره گيري ازبرخي صفات مطلوب نژادهاي گوسفند خارجي. 

2-ارتقاء صفات توليدي و توليد مثلي با حفظ تطابق محيطي گوسفند

3-جلوگیری از آمیخته گری های بی هدف و بدون برنامه  و کمک به خروج دام مازاد از مراتع