مطالب مرتبط

ضوابط انتخاب گوساله نر داخلی

 

مقرر گردید  انتخاب ماده  گاوها بر اساس آخرین لیست  ارزش اصلاحی شیر  به میزان  1200 ≤BVM پروتئین 30 BVPRO>= و چربی شیر 30 ≤ BVFAT یا مجموعآنها بیش از 60 باشد

پدر گوساله نر بر اساس شاخص های زیر و بر اساس اطلاعات آوریل 2013 مورد بررسی قرار می گیرد:

الف :چنانجه پدر پروف باشد باید حداقل 500 milkPTA و 300 ≤$ NMو 1800< TPI  

ب : پدرژنومیک باشد: 1200 PTA MILK>=  500 ≤ $NM  و  1950 ≤ TPI

پ : رعایت تنوع درشجره  گوساله  نر منتخب ضروری است

ت : شجره  گوساله نر باید عاری ازبیماریها یا  اختلالات ژنتیکی زیر باشد .

CV DUMP–  BLAD

ج: مادران  گوساله نر باید دارای شیر استاندارد باشند.

چ : جنانچه مادر گوساله نر شکم اول باشند ارزش اصلاحی شیر آنها بایذ بیش از 1500 کیلو گرم باشد.

 

وظایف  مرکز

1 – اعلام لیست  bulldams به استان و ایستگاهها

2- انتخاب اولیه  ماده  گاوها

3 – اعلام لیست  گوساله نر بر اساس آخرین اطلاعات

 

وظایف  مشترک مرکز و ایستگاهها

  •  انتخاب فنوتیپی گوساله نر
  •  خونگیری و تست  کلینیکی و بهداشتی ومعاینه
  •  انتقال به قرنطینه

مرکز  اصلاح  نژاد دام  برنامه  زمانبندی جهت بازدید  با همکاری کارشناسان  کلیه ایستگاهها را بعمل  می آورد.

v      زمان انتخاب گوساله نر تا انتقال به قرنطینه  حداکثر 32 روز می باشد .

v      شناسنامه  ژنتیکی رسمی ظرف مدت  یک هفته  از تاریخ  اعلام  نتایج  بهداشتی صادر شود و کارشناس شرکت  نهاده  ها  صرفا” با شناسنامه  ژنتیکیرسمی  اقدام  به جابجایی گوساله  نر به  قرنطینه  نماید .

v      کلیه ایستگاهها  موظفند براساس شناسنامه ژنتیکی رسمی اقدام به پرداخت بهای کامل  گوساله نر پس از انتقال به قرنطینه اقدام نماید.

 

زمان بندی انتخاب و انتقال گوساله نر به قرنطینه :

  1.  فنوتیپی و بازدید  یک روز
  2.  سل و بروسلوز توسط دامدار انجام  شود  مدت  10 روز
  3.  معاینه  و خونگیری  1 روز
  4.  آزمایشگاه  : یک هفته
  5.  مجوز حمل  و صدور شناسنامه  یک هفته
  6.  انتقال  به قرنطینه  یک هفته

 

فرمول جدید  جهت ارزش گذاری گوساله نر

قیمت کل  = (W×A3) + (A2×NM) + ( A1×BVm)

A1= قیمت  پایه شیر  خام  تحویلی به  کارخانجات  شیر  پاستوریزه

NM$= سود مندی ویژه  بر اساس  دلار

A2= ارزش دلار بر اساس  ارز مبادله ای به روز

W= وزن  گوساله  نر به  کیلو گرم  در روز انتقال  به قرنطینه

A3= ارزش گوساله نر بر اساس هر کیلو گرم  وزن  زنده  به روز مطابق  جدول تنظیمی

در صورتیکه  پدر گوساله  نر ایرانی باشد  مبنا  محاسبه  پدر بزرگ پدری است  که با افزایش محاسبه  BASEطی پنج  سال  قبل انجام  می گیرد . (میزان پیشرفت  ژنتیکی )

تبصره : در موارد خاص تصمیم گیری براساس نظرات کمیته کارشناسی انجام میگی