توزیع كنندگان پلاك گوش :

١ – سازمان دامپزشكي كشور:  

رئيس سازمان: آقاي دكتر رفيعي پور  

آدرس: تهران – خيابان وليعصر – ابتداي خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي – سازمان دامپزشكي كشور – كد پستي 

   ١٤٣١٦٨٣٧٦٥

   ٨٨٩٥٧٢٥٢ :تلفن : ٨٨٩٥٣٤٠٠ ، ٨٨٩٥٣٤٠١ ، ٨٨٩٥٣٤٠٢ و ٨٨٩٥٣٤٠٣ – فكسwww.ivo.ir :وب   سايتinfo@ivo.ir :ايميل

2- اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دامداران ايران: 

مدير عامل: آقاي سعيد سلطاني سروستاني  

آدرس: تهران – خيابان وصال شيرازي – كوچه آذين – پلاك ١٢   تلفن: ٦٦٤٦٠٨٨٥ ، ٦٦٤٦٢٦٧٩ و ٦٦٤٩٧٦٥٠ – فكس: ٦٦٤٦٥٤٩٥

www.damdaraniran.com :وب   سايتwww.damdaraniran.blogfa.com :وبلاگ

damdaraniran@yahoo.com :ايميل

٣-تحاديه سراسري صنعت دامپروران همگام كشور:   

مدير عامل: جواد آزاد (تلفن همراه: ٠٩١٢٨٩٩٥٤٠٠ و ٠٩١٣٣٦٩٨٤١١)   آدرس: تهران – خيابات توحيد – خيابان پرچم – پلاك ٦٤ – طبقه اول – واحد ١   تلفن: ٦٦٤٣٨٧٧٩ و ٦٦٤٣٣٥٩٧ – فكس: ٦٦٤٣٣٥٩٧

www.irandamparvar.ir :وب   سايتinfo@irandam.ir :ايميل

4- اتحاديه تعاوني هاي عشايري دامداران متحرك ايرانيان:   

رئيس سازمان امور عشاير ايرانيان: آقاي كرمعلي قندالي (تلفن: ٦٦٤١٢٣٦٠ – فكس: ٦٦٤١٢٦٩١)   آدرس اتحاديه: تهران – خيابان وليعصر – خيابان دمشق – كوچه برادران شهيد مظفر – پلاك ١٠٤   تلفن: ٨٨٩٤٣٨٥٣ و ٨٨٩٤٣٨٧٠ – فكس: ٨٨٩٤٣٦٠٩

www.ashayershop.ir :وب سايت

info@ashayershop.ir :ايميل

آدرس سازمان: تهران – خيابان وليعصر – بالاتر از چهار راه وليعصر – خيابان بزرگمهر – نبش خيابان برادران مظفر – پلاك ١٢ – كد پستي ١٤١٦٩٤٣٥٧١

   ٦٦٤١٢٦٩١ :تلفن : ٦٦٤١٢٣٦٠ ، ٦٦٩٧٣٨٨٣ ، ٦٦٩٧٣٨٨٤ و ٦٦٩٧٣٨٨٥ – فكسwww.ashayer.ir :وب   سايتrahimi.ashayer@yahoo.comوashayer@ashayer.ir :ايميل

5- صندوق بيمه محصولات كشاورزي:   

مدير عامل: آقاي روح اﷲ خدارحمي (تلفن: ٨٨٢٥٢١٥٥ – ايميل: khodarahmi@sbkiran.ir )   

آدرس: تهران – خيابان شهيد دكتر حبيب اللهي – خيابان يكم دريان نو (سروش يكم) – تقاطع زنجان شمالي – پلاك ٥٨ – صندوق پستي ١٤١٥٥٣٣٦٥    تلفن: ٦٤٠٠٩٠٠٠ – فكس: ٦٦٥٥٧٧١٥   وب سايت: www.sbkiran.ir     ايميل: bimeh-keshavarzi@sbkiran.ir  و  info@sbkiran.ir

6- اتحاديه مركزي تعاوني هاي كشاورزي دام سبك كشور :  

مدير عامل: آقاي افشين صدر دادرس  

آدرس: تهران – بلوار كشاورز – خيابان فلسطين شمالي – پائين تر از تقاطع زرتشت – بنش كوچه فرزام – پلاك ٥١٨ – طبقه ٤ – كد پستي ١٤١٥٧٤٣٤٣٦  تلفكس: ٨٨٩٥٥٦٧٢

www.sabokdamiran.com :وب   سايتinfo@sabokdamiran.com :ايميل