شانزدهمین جلسه کار گروه توسعه مکانیزاسیون دام و طیور کشور در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد.

شانزدهمین جلسه کارگروه توسعه مکانیزاسیون دام و طیور کشور باحضور جناب آقای دکتر فرجی،
مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت امور تولیدات دامی، ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و اعضاء کار گروه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 19 و 20/4/98 در محل سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی در این جلسه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت تولیدات استان، بر لزوم توسعه مکانیزاسیون در استان تأکید نمودند. سپس جناب آقای دکترفرجی مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت امور تولیدات دامی بر توسعه مکانیزاسیون در واحد های تولیدی کوچک و متوسط با هدف ارتقاء بهره وری و افزایش کیفیت تولیدات دامی تأکید نمودند. در ادامه آقای مهندس برازنده ریاست کار گروه توسعه مکانیزاسیون دام و طیور کشور ضمن بررسی وضعیت مصوبات جلسات قبل، خواستار ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد خط 7 اعتباری مکانیزاسیون از اعضاء شدند. در ادامه نماینده موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بقایای کشاورزی در کشور، روشهای فرآوری مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در پایان اعضاء کارگروه از نمایشگاه دام و طیور مشهد بازدید بعمل آوردند