دستورالعمل ورود اطلاعات تلقیح وصنوعی

ضرورت ورود اطلاعات تلقیح در سامانه دام سنگین از تاریخ 1399/2/15

خلاصه قوانین

ضرورت ورود اطلاعات تلقیح در سامانه دام سنگین :

1-ورود اطلاعات رکورد شیر و زایش بایستی منوط به ورود اطلاعات تلقیح باشد.

2- 10 روز بعد از زایش حداقل یک رکورد تلقیح برای دام ثبت شده و به ازاء هر 24 روز حداقل یک تلقیح اضافه شود.

3- در مورد تلیسه ها در سن 18 ماهگی حداقل یک تلقیح وارد شده به ازاء هر 24 روز حداقل یک تلقیح اضافه شود.

4- هنگام ثبت زایش کنترل شود اگر فاصله دوزایش متوالی بیش از 365 روز باشد و تعداد تلقیحات متناسب با بند 2 نباشد سیستم خطای کامل نبودن تلقیحات را نمایش دهد.

5- هنگام ثبت اولین زایش (برای تلیسه ها ) سن دام کنترل شود اگر متناسب با بند 3 نباشد سیستم خطای کامل نبودن تلقیحات را نمایش دهد.