عملکرد توليدي وتوليد مثلي گوسفندان بومی براي پرورش در سامانه غیرمرتعی؛ برای پرورش دهنده نميتواند بازدهی   اقتصادي مناسبی را ایجاد نماید. بعبارت ديگر مجموع صفات مورد نياز براي گوسفندان مناسب پرورش در سامانه غيرمرتعي؛ در گوسفندان بومی کشور وجود ندارد وچاره ای جز تولید نژادهای جدید با صفات مطلوب نیست؛ لذا این پروژه یکی از مهمترین پروژه های بخش دام سبک کشور محسوب میشود. از اهداف مهم این پروژه:

  1- ایجاد تركيب يا تركيب هاي ژنتيكي جديد بر پايه نژادهاي بومي كشور (حفظ ذخایر ژنتیکی گوسفندان بومی به شکل پایدار و اقتصادیو بهره گيري ازبرخي صفات مطلوب نژادهاي گوسفند خارجي. 

2-ارتقاء صفات توليدي و توليد مثلي با حفظ تطابق محيطي گوسفند

3-جلوگیری از آمیخته گری های بی هدف و بدون برنامه  و کمک به خروج دام مازاد از مراتع