از دیرباز پرورش بز در کشور به عنوان یک حرفه دامپروری به منظور تولید شیر و گوشت انجام می­گرفته است. در حال حاضر، با توجه به وضعیت نامناسب مراتع و پایین بودن راندمان تولید به ازای هر راس منجر به کاهش شدید درآمدزایی براي پرورش دهندگان بز بومی در سیستم های روستایی و عشایری گرديده است. با توجه به اهمیت تولیدات این بخش و  حفظ ذخایر ژنتیکی جمعیت و نژادهای بز بومی جهت پرورش در سامانه هاي روستایي و مرتعي، مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی با اجرای پروژه بز شیری بومی به دنبال  اقتصادی شدن این حرفه و بهره گيري از پتانسيل ژنتيكي موجود از صفات توليدي در نژادهاي بز بومي كشور می باشد.