دام های مورد تایید در مراکز تولید اسپرم

مرکز اصلاح نژاد در جهت افزایش روند پیشرفت ژنتیکی جمعیت دامهای خالص هر ساله با انتخاب گوساله های نر برتر کشور و معرفی آنها به مراکز تولید اسپرم و یا ارائه مجوز واردات از یک درصد برتر کشور مورد نظر جهت تولید اسپرم و توزیع آن در جمعیت دامی کشور اقدامات لازم را انجام میدهد. بدین منظور جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی به دامداران فهرست گاوهای مولد اسپرم را که در ایستگاه های تولید کننده اسپرم موجود بوده و مورد تائید می باشد، به شرح فایلهای قابل دانلود زیر اعلام می شود. بدیهی است در هنگام خرید اسپرم تولید داخل کشور از مراکز و یا نمایندگیهای فروش اسپرم در صورتی که در این لیستها موجود نیست از نظر مرکز اصلاح نژاد دام قابل تائید نخواهد بود.