جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با سازمان بازرسی کشور در معاونت امور تولیدات دامی برگزار شد

با حضور معاون وزیر در امور تولیدات دامی و مدیران ستادی و در راستای ارتقاء، تقویت و تعامل بیشتر با دستگاه های نظارتی، جلسه هم اندیشی و تبادل نظر با سازمان بازرسی کشور، دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، در این جلسه  گزارش جامعی از برنامه ها، اهداف، سیاست ها و راهبردها، عملکرد (کمی و کیفی) و اقدامات، فعالیت ها توسط معاون وزیر و رئیس ستاد حوزه معاونت  ارائه گردید.

همچنین موانع و محدودیت های موجود در جهت کاستن آنها در جلسه مطرح گردید و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش پایانی جلسه دکترمیری، سرپرست امور جهادکشاورزی و محیط زیست سازمان بازرسی کشور، ضمن ارائه نقطه نظرات خود، همکاری و تعامل معاونت امور تولیدات دامی و سازمان بازرسی کشور را بسیار خوب و سازنده ارزیابی نمود.