جلسه بررسی روشهای تعیین تکلیف و واگذاری ایستگاههای توسعه پرورش و اصلاح نژاد دام و طیور، زنبورعسل و آزمایشگاههای تحت پوشش در سراسر کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی این جلسه با حضور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری، مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت و مدیران معاونت امور تولیدات دامی در سالن جلسات معاونت برگزار گردید.

این نشست با توجه به اهمیت و ضرورت بهره برداری مناسب از توان بخش خصوصی برای حفظ ذخایر ژنتیکی و استفاده بهینه از دستاوردها و نتایج فعالیت های انجام شده در ایستگاههای توسعه پرورش و اصلاح نژاد دام، طیور و زنبورعسل و آزمایشگاههای تحت پوشش در سراسر کشور، به منظور تبیین موضوع و تبادل نظر در خصوص ارائه شیوه تعیین تکلیف ایستگاههای مذکور تشکیل گردید.