فعالیت اصلاح نژاد دام روستایی

نام پروژه

 فعالیت اصلاح نژاد دام روستایی

پروژ ه اصلاح نژاد گوسفند بومی به روش گله هسته باز

تولید ترکیبات ژنتیکی و سنتز نژاد گوسفند

توسعه گاوهای دو منظوره

توسعه و ساماندهی گاومیش کشور


معرفی پروژه های در دست اجرای فعالیت اصلاح نژاد دام روستایی(99-98)