تحویل کندوی زنبورعسل به خسارت دیدگان سیل

استانهای خسارت دیده از سیل  اخیر کشور جهت تحویل کندوی زنبورعسل به صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، فرهاد مشیر غفاری مجری طرح توسعه زنبورداری کشور گفت: در راستای حمایت از استانهای خسارت دیده از سیل ( خوزستان، لرستان، همدان، ایلام، خراسان رضوی، کرمانشاه، خراسان شمالی، اردبیل، فارس و کهگیلویه  و بویراحمد) جهت تحویل کندوی زنبورعسل به صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور معرفی گردیده اند.