برگزاری گردهمایی پرورش دهندگان گوسفند کشور

گردهمایی پرورش دهندگان گوسفند کشور با هدف توسعه عملیات اصلاح نژاد گوسفند، تولید ترکیب ژنتیکی پربازده در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، ایجاد انجمن تولید کنندگان ترکیب های ژنتیکی گوسفند پر بازده یکی از موضوعات مهم ارائه شده در این گردهمایی بود که با توافق کلیه شرکت کنندگان مورد پذیرش قرار گرفت .

در این جلسه دکتر عباسی رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور با توصیف ضرورت واگذاری امور به بخش های غیردولتی و بهره گیری از تکنیک های اصلاح نژاد با هدف بهبود راندمان تولید به ازاء هر راس دام را  از مهمترین ابزارهای اقتصادی تر نمودن دوره پرورش برای دامداران کشور عنوان نمود.

در این جلسه مقرر گردید گروهی منتخب از خود پرورش دهندگان موضوع تدوین اساسنامه و پیگیری مراحل ثبت این انجمن را بررسی و با نظارت مرکز اصلاح نژاد به انجام برسانند.