برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی

کارگاه آموزشی تخمین فنوتیپ صفات اقتصادی از روی ژنوتیپ گونه های دامی، ۲۲ آبانماه سالجاری با حضور دکتر کلبه داری، رئیس و کارشناسان در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، در این کارگاه استفاده همزمان از رکورد های به دست آمده در دامداری ها به عنوان صفات فنوتیپی و اطلاعات ژنوتیپ نشانگرهای ژنتیکی در سطح ژنوم دامها که از

طریق نمونه برداری از مو، بافت، خون و… در آزمایشگاه های تخصصی حاصل می شود، باعث افزایش قابل اعتماد و دو برابر شدن پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی دامها در دنیا گردیده است و لزوم استفاده همزمان از این طریق برای کشور مورد تایید قرار گرفت.