برگزاری شانزدهمین جلسه شورای مدیران معاونت امور تولیدات دامی در سال ۱۳۹۸

شانزدهمین جلسه شورای مدیران در سال ۱۳۹۸ با حضور دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی و مدیران ستادی معاونت، راس ساعت ۷صبح مورخ ۹۸/۸/۱۲ در محل سالن جلسات معاونت امور تولیدات دامی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امورتولیدات دامی، در این جلسه پس از بررسی مصوبات جلسات قبل و ارائه گزارش توسط مدیران معاونت از تلاش ها و خدمات آقایان عدیل سروی، مجید فرزانه و فرید سرجمعی در اجرای برنامه های توسعه صنعت نوغانداری که منجر به افزایش تولید پیله ابریشم و ارتقاء ضریب خوداتکایی و تقویت تولید داخلی در سال جاری گردید، با اهداء لوح سپاس توسط معاون وزیر در امور تولیدات دامی تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در ادامه جلسه از تلاش ها و زحمات مهندس هادی برازنده به عنوان مدیر نمونه معاونت امور تولیدات دامی با اهداء لوح سپاس توسط معاون وزیر در امور تولیدات دامی، تشکر و قدردانی گردید.