برگزاری جلسه کارگروه ملی توسعه سرمایه گذاری شتر کشور

جلسه کارگروه ملی توسعه سرمایه گذاری شتر کشور در خرداد ماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، این کارگروه به منظور بررسی سیاستهای توسعه سرمایه گذاری شتر در برنامه ششم، تدوین سند راهبردی طرح ملی توسعه شتر و راهکارهای توسعه و رفع موانع تولید برگزار گردید.

همچنین بر اساس این گزارش دستورالعمل توسعه شتر در مناطق خارشترزار تهیه و زودی اعلام می گردد.