برگزاری جلسه مورخ 97/09/20 باحضور مدیران امور دام استان زنجان در مرکز

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر عباسی رئیس مرکز و مدیر ، معاون و مسئول امور دام سبک استان  زنجان و معاونین و همکاران مرکز اصلاح نژاد دام کشور در مورخ 97/09/20  در محل مرکز اصلاح نژاد دام برگزار و طرح و پروژه اجرا شده ودر دست اقدام آن استان مورد بحث و بررسی قرار گفت.