برگزاری جلسه ساماندهی اسب کشور

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، جلسه ساماندهی اسب کشور با حضور مهندس ملاصالحی، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی و معاونین بهبود تولیدات دامی استانهای تهران، البرز، خوزستان، خراسان شمالی، گلستان، یزد و کرمانشاه در محل دفتر مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد به منظور برنامه ریزی جهت ساماندهی امور اسب کشور، کمیته سیاست گذاری اسب کشور با حضور استانهایی که بیشترین تعداد اسب را دارند تشکیل گردد.