برنامه ریزی توسعه پایدار صنعت دامپروری

جلسه ستاد برنامه ریزی توسعه پایدار صنعت دامپروری با حضور دکتر فرجی مشاور محترم معاون وزیر و ریس ستاد  معاونت امور تولیدات دامی، مدیران عالی تحقیقاتی، مشاورین و کارشناسان حوزه معاونت امور تولیدات دامی در سالن اجتماعات معاونت برگزار گردید .

این نشست به منظور شناخت سیستم جامع برنامه‌ریزی استراتژیک و مدل‌های پیشرفته کارآفرینی پروژه محوری (تحویل یکپارچه پروژه) با معرفی جایگاه مدیریت کنترل پروژه و مقایسه تطبیقی با کشورهای توسعه یافته دامپروری تشکیل شد.

همچنین مقرر گردید کار گروه ستادی برنامه‌ریزی توسعه صنعت دامداری بصورت پایلوت دو استان شمالی گیلان و مازندران را در قالب دو طرح محوری گوشت قرمز و شیر با متناسب سازی شرایط اکولوژیک و ظرفیت‌های قابل مقایسه کشور های پیشرفته برنامه‌ریزی استراتژیک با طراحی نقشه راه و استاندارد مدیریت کنترل پروژه درمدت زمان مشخص تحویل حوزه معاونت امور تولیدات دامی گردد.