انتصاب در معاونت امور تولیدات دامی

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، دکتر رضائی معاون وزیر در امور تولیدات دامی، طی احکامی آقای مهراب فرجی نافچی را به سمت مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت و آقای مهرداد مجاوری را به سمت رئیس دفتر معاون وزیر منصوب و از زحمات و خدمات آقایان صادقی و کاتبی تشکر و قدردانی نمودند.