اطلاعات و آمار گله ها

مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی در جهت مدیریت منابع ژنی کشور و بالابردن بهره وری در واحد دامی اطلاعات متنوع شجره ای،تولیدی ، تولیدمثلی،… را از سطح گله های کشور جمع آوری و پس از پردازشهای لازم از نتایج حاصله در جوامع دامی کشور استفاده میکند

عملکرد سال 1398

تعداد گله  فاصله دو زایش میانگین شکم  تعدا زایش میانگین شیر معادل بلوغ میانگین شیر روزانه تعداد دام موجود تعداد دام ثبت شده 
6477 399 2.58 223655 10865 36.6 903658 2619099