آزمایشگاه شیر

مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی در راستای اهداف اصلاح نژادی و شناسایی گاو برتر و ارتقاء سطح مدیریت گله های تحت پوشش این مرکز، نیاز به اطلاعات بسترسازی برای اصلاح نژاد از جمله ثبت مشخصات، هویت گذاری، رکورد گیری شیر و آنالیز، ارزیابی و غیره دارد. در این راستا آزمایشگاه شیر نقش بسزایی در شناسایی و دستیابی به کمیت وکیفیت پارامترهای تشکیل دهنده شیر را دارد.

 مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی در راستای اهداف اصلاح نژادی و شناسایی گاو برتر و ارتقاء سطح مدیریت گله های تحت پوشش این مرکز، نیاز به اطلاعات بسترسازی برای اصلاح نژاد از جمله ثبت مشخصات، هویت گذاری، رکورد گیری شیر و آنالیز، ارزیابی و غیره دارد. در این راستا آزمایشگاه شیر نقش بسزایی در شناسایی و دستیابی به کمیت وکیفیت پارامترهای تشکیل دهنده شیر را دارد.

اهمیت آزمایشگاه شیر

  • تامین اطلاعات مورد نیاز مرکز اصلاح نژاد در برآوردها و شناسایی و انتخاب گوساله نر اصلاحی
  • ارتقاء سطح مدیریت گله ها از جمله بررسی تولید، بررسی بیماری ورم پستان، افت تولید شیر، کتوز، تولید مثل (نقش اوره شیر) و …
  • تاثیر در صنایع لبنی از جمله کنترل بیماری ورم پستان با ارزیابی scc
  • حمایت از مصرف کننده 
  • کاهش هزینه تولید

تهیه و ذخیره شیرخام.


لیست آزمایشگاه های مورد تائید

ردیف

استان

مجری

تعداد پارامتر

تجهیزات

1

اصفهان

تعاونی وحدت

3

کامبی فوس 5000 و کامبی فوس FT  پلاس

2

اردبیل 

اتحادیه دامداران 

2

میلکواسکن S50 

3

البرز

شرکت روژان الوند ( بخش خصوصی ) 

26

کامبی اسکوپ دلتا 

4

زنجان 

تعاونی دامداران استان 

2

میلکواسکن S50 

5

سمنان 

معاونت امور دام استان 

2

میلکواسکن S50

6

فارس

اتحادیهد دامداران استان 

3

کامبی فوس FT پلاس

7

قزوین 

اتحادیه دامدران استان

3

کامبی فوس FT پلاس + کامبی فوس 5000 بیسیک

8

کردستان 

اتحادیه دامداران 

2

میلکواسکن S50

9

کرمان 

اتحادیه دامداران 

3

میلکواسکن S50 +فوسوماتیک ماینور

10

گیلان 

اتحادیه دامداران 

2

میلکواسکن S50 

11

لرستان

معاونت امور دام استان

2

میلکواسکن S50 

12

یزد

معاونت اموردام استان

2

میلکواسکن S50 

13

تبریز

معاونت امور دام استان

3

کامبی فوس 5000

14

مشهد 

معاونت امور دام استان 

3

کامبی فوس 5000 + کامبی فوس 5000 بیسیک 

توضیحات : 

تعداد 2 پارامتر شامل : تعیین درصد چربی و در صد پروتئین 

تعداد 3 پارامتر شامل : تعیین درصد چربی و در صد پروتئین و شمارش سلولی 

تعداد 26 پارامتر شامل : درصد چربی ، در صد پروتئین ، نسبت چربی به پروتئین ، لاکتوز ، مواد جامد ، SNF ، نقطه انجماد ، سلولهای سوماتیک ، MUN ، دنوو، میکس ، پرفرمد ، اسیدهای چرب آزاد ، نفا ، BHB ، استن ، اسیدهای چرب اشباع ، اسید های چرب غیر اشباع  اسید های چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه ، اسیدهای چرب اشباع با یک پیوند یگانه ، اسید پالمتیک ، اسید استارئیک ، اسید الوئیک