آزمایشگاه  ارزیابی و کنترل مواد ژنی

نام و نام خانوادگی

سمت شماره داخلی

زهرا نامور

مسئول آزمایشگاه

211

سعید مسلمان نژاد کارشناس

210

وظایف و فعالیت های آزمایشگاه ارزیابی و کنترل مواد ژنی

1 – تشخیص بیماری های ژنتیکی دامی با استفاده از تکنیک های بیولوژی مولکولی

2- تشخیص بیماری های ویروسی موادژنی از جمله اسپرم با استفاده از تکنیک های بیولوژی مولکولی

3 –  مطالعه ژن های کاندیدای مرتبط با صفت تولیدی و تولید مثلی جمعیت های دامی کشور

4- تهیه بانک DNA جهت حفظ  ذخایر ژنتیکی

5- انجام آزمایشات بیان ژن

6- شناسایی و آنالیز میکروب (باکتری-قارچ) های موجود در موادژنی و مواد و وسایل  به کار گرفته شده در پروسه فرآوری

7 – انجام کلنی کانت

8-   شناسایی ویروس های IBR،BLV،BVD در سرم گاو ها با استفاده از تکنیک  با استفاده از تکنیک ELISA

 

معرفی تجهیزات

دستگاه ELISA جهت تست های سرولوژیکی

هود میکروبیولوژی

 دستگاه ترموسایکلر

فایل های ارائه شده ی گروه

فهرست  آزمایش های قابل انجام

DUMPS     BLAD     CVM     HH1     HH4     HCD     IBR     BLV     BVD