آزمایشگاه بیوتکنولوژی

این آزمایشگاه متشکل از بخش های ژنتیک مولکولی و میکروبیولوژی می باشد.

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
زهرا نامور مسئول آزمایشگاه بیو تکنولوژی 211

وظایف و فعالیت های آزمایشگاه بیوتکنولوژی

الف – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

1 – تشخیص بیماری های ژنتیکی دامی با استفاده از تکنیک های بیولوژی مولکولی

2- تشخیص بیماری های ویروسی موادژنی از جمله اسپرم با استفاده از تکنیک های بیولوژی مولکولی

3 –  مطالعه ژن های کاندیدای مرتبط با صفت تولیدی و تولید مثلی جمعیت های دامی کشور

4- تهیه بانک DNA جهت حفظ  ذخایر ژنتیکی

5- انجام آزمایشات بیان ژن

 

ب- آزمایشگاه میکروب شناسی 

این بخش آزمایشات باکتری شناسی، قارچ شناسی و ویروس شناسی را پوشش می دهد.

1- شناسایی و آنالیز میکروب (باکتری-قارچ) های موجود در موادژنی و مواد و وسایل  به کار گرفته شده در پروسه فرآوری

2 – انجام کلنی کانت

3-   شناسایی ویروس های IBR،BLV،BVD در سرم گاو ها با استفاده از تکنیک  با استفاده از تکنیک ELISA

 

معرفی تجهیزات

دستگاه ELISA جهت تست های سرولوژیکی

هود میکروبیولوژی

 دستگاه ترموسایکلر

فایل های ارائه شده ی گروه