آزمایشگاه اسپرم

– ارزیابی و انجام آزمایشات باروری کلیه اسپرمهای وارداتی و صدور مجوز توزیع بر مبنای نتایج حاصله – اعزام به ایستگاهها و مراکز تولید اسپرم دولتی و خصوصی و نمونه برداری وکنترل کیفی اسپرمهای تولیدی و مطابقت با استاندارد ها – حفظ ونگهداری از بانک ژن (اسپرم و جنین ) نژاد های مختلف دام سنگین و دام سبک و شارژ مستمر ازت بانک ژن – فراوری ، انجماد ، ذخیره سازی و توزیع اسپرم گاومیش ، سمینتال ، آمیخته بومی و بومی و همچنین اسپرم دام سبک (بز آلپاین و سانن ) و قوچ رومانوف بر مبنای پروژه های اعلامی گروه های دام سنگین و دام سبک -ارائه خدمات آنالیز اسپرم برای مامورین تلقیح و دامداریهایی که جهت کنترل اسپرم به مرکز مراجعه می نمایند. -همکاری با مزرعه دامپروری در زمینه اسپرم گیری ،تلقیح اسپرم وهمزمانسازی دامهای موجود در مرکز -همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی در زمینه گذراندن پروژه های دانشجویی -همکاری با آزمایشگاه IVF )اووسیت گیری ، شستشو و بلوغ و انجام مراحل )

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻼح ﻧﮋادي، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  مراکز تولید اسپرم گاو و گاومیش

ضوابط ومقررات مراکز تولید اسپرم گاو وگاومیش.